Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας της εταιρείας«Stefans XL». Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση και την εγγραφή σε αυτήν την ιστοσελίδα με διεύθυνση www.stefansxxl.gr Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε ή εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

 

Με τη χρήση, τη σύνδεση ή την εγγραφή σε αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν αποδέχεστε ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε ή εγγραφείτε στην ιστοσελίδα.

 

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρία «Stefans XL» που βρίσκεται στηνΕλλάδα με έδρα τη Νικόλαου Πλαστήρα 11,  62121 Σέρρες.

 

1. Προσωπικές πληροφορίες

 

Έχουμε κάποιες πληροφορίες για εσάς και ασχολούμαστε με αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

2. Χρήση ιστοσελίδας και πνευματικώνδικαιωμάτων

 

2.1Επιτρέπεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και οποιουδήποτε υλικού ήπεριεχομένου που περιέχεται σε αυτόν, μόνο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση.Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά. Δεν μπορείτενα εκτυπώσετε, να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε αποσπάσματα αυτής της ιστοσελίδαςμε οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε γραφικά από αυτήν την ιστοσελίδαξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο. Κανένα από τα υλικά ή τα περιεχόμενααυτού του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να αναπαράγεται, να αποθηκεύεται, ναμεταδίδεται, να εμφανίζεται, να διανέμεται, να πωλείται, να χρησιμοποιείταιεμπορικά ή να περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ήυπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης και δεν μπορούν να γίνονται παράγωγα έργα σεσχέση με αυτά.

 

2.2 Ταπνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας σε όλο το υλικό αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένωνφωτογραφιών και γραφικών εικόνων, ανήκουν στην «Stefans XL». Δεν σας παρέχεταικανένα δικαίωμα στα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλαδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε από τα υλικά αυτής της ιστοσελίδας.

 

3. Περιεχόμενο και πρόσβαση

 

 

3.1Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδαμας είναι σωστές και πλήρεις.

 

3.2Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο υλικό της παρούσας ιστοσελίδας ήστα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτήν, ανά πάσα στιγμή χωρίςπροειδοποίηση. Το υλικό σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να είναι ξεπερασμένο καιδεν δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε το υλικό αυτό.

 

3.3 Ενώπροσπαθούμε να κάνουμε την ιστοσελίδα αυτή διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, δεν θαείμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Διαδικτυακός Τόπος δεν είναιδιαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδαμπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης,συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους που δεν είναι υπό τον έλεγχόμας ή για τη βελτίωση, ενημέρωση ή τροποποίηση του υλικού στην ιστοσελίδα.

 

3.4 Εάνεπιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ήοποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει νααντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τιςαποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτεκωδικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε εσείς ή διατέθηκαναπό εμάς, ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με καμίααπό τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Πρέπει να μας ειδοποιήσετεαμέσως αν πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας είναι γνωστός από κάποιον άλλοή είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Αν ναι, πρέπεινα αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας αμέσως.

 

3.5 Είστευπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στηνιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα άτομα πουέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουναυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

 

 

4. Ευθύνη

 

Σας εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από εμάς μέσω αυτού τουΔικτυακού Τόπου συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά της περιγραφής τους, με την επιφύλαξητυχόν τυπογραφικών λαθών κατά την καταχώρηση των προϊόντων που προέκυψανακούσια. Οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, σεσχέση με τα Προϊόντα αποκλείονται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τονόμο. Η Εταιρία δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες πουπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οιυπάλληλοί της, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικήςφύσεως ούτε για τυχόν ζημία (οικονομική ή μη, θετική ή αποθετική, η οποίαενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλειακερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θαυποστεί ο χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τηχρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών πουδιατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σεπροϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δενευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

 

 

5. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης τηςιστοσελίδας

 

5.1Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να εγγραφείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα μόνο γιανόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να εγγραφείτε σε αυτήν τηνιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύοντα τοπικό,εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ήδόλιος ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα. Συμφωνείτε επίσης να μηνέχετε πρόσβαση χωρίς αρμοδιότητα, να παρεμποδίζετε, να καταστρέφετε ή ναδιακόπτετε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε λογισμικό πουχρησιμοποιείται στην παροχή αυτού του Δικτυακού Τόπου.

 

5.2 Τοπεριεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων χρήσης,υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ελέγχετε αυτή τη σελίδα συχνά για να λάβετε γνώση των τυχόν αλλαγών που πραγματοποιούμε στους παρόντεςόρους χρήσης, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

 

6. Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

 

6.1 Αυτός οδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπουςκαι πόρους που παρέχονται από τρίτους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για ναδιευκολύνουν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμετέτοιους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τωνσυνδεδεμένων ιστότοπων και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές πουμπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

 

6.2 Εάνθέλετε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα αυτού τουΔικτυακού Τόπου, μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο με δίκαιο και νόμιμο τρόπο.

 

7. Παραγγελίες και προστασία τωνκαταναλωτών

 

Μπορείτε να υποβάλετε έγκυρη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μαςκαταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι είστε νομικά ικανός σύμφωνα με τονΕλληνικό Αστικό Κώδικα (δηλαδή αν είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος και δεν είστε υπόδικαστική κηδεμονία σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών πώλησης). Εκπρόσωποι νομικώνπροσώπων μπορούν επίσης να υποβάλλουν εντολές. Η εταιρία μας διατηρεί τοδικαίωμα να απαιτήσει από επόπτες ή κηδεμόνες οποιαδήποτε εντολή γίνεται απόνομικά ανίκανα πρόσωπα.

 

8. Ισχύων  Νόμος


Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την «
Stefans XL» στη Σέρρες και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση της ιστοσελίδαςκαι την ερμηνείας της. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας απόάλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής, αποκλειστικάαρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της πόλης των Σερρών.

 

 

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας email στο info@stefansxxl.gr

 

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας.